Rubrikalar / Ulag-aragatnaşyk täzelikleri
Ulag-aragatnaşyk täzelikleri
16556cfeca8f05.jpeg
7 aý ozal
Magtymguly Pyragynyň döredijiligi — edebi mirasymyz

Gadymy hem mydam juwan halkymyzyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň pähim-paýhasa ýugrulan eserleri dünýä medeniýetiniň gymmatly hazynasyna öwrüldi. Diňe bir türki halkly ýurtlarda däl, eýsem, dünýäniň dürli döwletlerinde Magtymguly şahyryň şygryýetine belent sarpa goýulýar. Dünýä alymlary, edebiýatçylary dana şahyryň goşgularynyň tutuş adamzat üçin ähmiýetlidigini belläp, oňa ýokary baha berýärler.

165cd00c80eb30.jpeg
4 aý ozal
Magtymguly Pyragy — adamzat kalbynyň şahyry

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylan ýylymyzyň dana Pyragynyň döredijiligini dünýä ýaýmakda ähmiýeti uludyr. Akyldar şahyryň döredijiligi diňe türkmen halkynyň däl-de, eýsem, dünýä halklarynyň çeper gymmatlygydyr, göz guwanjydyr.

1657742eccaa96.jpeg
6 aý ozal
RAÝAT AWIASIÝA PUDAGY BARHA KUWWATLANÝAR

Ýurdumyzda alnyp barylýan ulag diplomatiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen başy başlanan, häzirki wagtda bolsa Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýän ýurdumyzda häzirki zaman ulag-üstaşyr logistik düzümi çalt kemala getirmek bilen baglylykda Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek boýunça görülýän anyk we netijeli çäreler diňe bir milli ykdysadyýetimize däl, eýsem, ösüşiň sebit ýörelgelerine hem güýçli itergi berdi.

16538a0099de74.jpeg
7 aý ozal
Bilim ulgamynda täze mümkinçilikler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda türkmen ýaşlarynyň ylym-bilim we zehin babatda kämilleşmegi, dünýä derejesinde ussat hünärmenler bolup ýetişmegi ugrunda giň gerimli başlangyçlar durmuşa geçirilýär. Bu ugurda ilkinji wezipeleriň hatarynda ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçiliklerini mundan beýläk hem artdyrmak göz öňünde tutulýar.

164435bc044139.jpeg
7 aý ozal
MIli bilim ulgamyny ösdürmekde döwrebap tehnologiýalarynyň orny

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, giň gözýetimli, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça uly tagallalar edilýär. Ýurdumyzyň obadyr şäherlerinde durmuş ulgamyna degişli desgalar bilen birlikde, döwrebap bilim edaralary hem gurulýar.

1655e23c2e8312.jpeg
6 aý ozal
Berkarar döwletde ýaşlar bagtyýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet başyna geçen ilkinji günlerinden başlap, ähli pudaklar bilen birlikde, ylym-bilim ulgamyndaky alnyp barylýan işleri has-da öňe ilerletmegi döwrüň öňe çykarýan iň bir esasy meselesi hökmünde kesgitledi. Bu ulgamdaky ösüşleriň has hem kämil derejelere çykarylmagy Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň daşary döwletlere amala aşyrýan saparlarynda ylym-bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek baradaky ylalaşyklar hem subut edýär.

165cbbfcd498f9.png
4 aý ozal
SANLY BILIM ULGAMY – DÖWREBAP ÖSÜŞIŇ GÖZBAŞY

Berkarar döwletíň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz ösüşiň aýdyň ýoly bilen ynamly öne barýar. Watanymyzyň geljegi hasaplanylýan ýaş nesillere berilýän bilimiň hilini gowulandyrmak, ugurlaryny giňeltmek, mazmunyny çuňlaşdyrmak hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär.

1653bbf29845e5.jpeg
7 aý ozal
Döwrebap bilim — ýagty geljek

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň esasynda ýurdumyzda amala aşyrylýan bilim özgertmeleri halk hojalygynyň her bir pudagy boýunça ezber, häzirki zaman tehnologiýalaryndan oňat baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamaga, şeýle hem olaryň ýardamy bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň kuwwatyny has-da artdyrmaga gönükdirilendir.

165646669aaa57.jpeg
6 aý ozal
Sport — güýç-kuwwatyň özenidir

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlaryny mynasyp dowam edýän hormatly Prezidentimiziň aladasy bilen ýurdumyzda sport ulgamyny has-da kämilleşdirmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň pähim-paýhasy, öňdengörüjiligi bilen ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk ýörelgesi esasynda alyp barýan daşary syýasaty dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldaw tapýar.

165dcbc05372ca.jpeg
3 aý ozal
BEÝIK IŞLERIŇ EÝÝAMY

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitaby bagtyýar türkmen ýaşlaryna ajaýyp sowgat boldy. Bu kitabyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ahyrynda geçirilen ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň dowam edýän günlerinde neşir edilmeginde-de uly many bar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.