Rubrikalar / Ulag-aragatnaşyk täzelikleri
Ulag-aragatnaşyk täzelikleri
1655e23c2e8312.jpeg
6 aý ozal
Berkarar döwletde ýaşlar bagtyýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet başyna geçen ilkinji günlerinden başlap, ähli pudaklar bilen birlikde, ylym-bilim ulgamyndaky alnyp barylýan işleri has-da öňe ilerletmegi döwrüň öňe çykarýan iň bir esasy meselesi hökmünde kesgitledi. Bu ulgamdaky ösüşleriň has hem kämil derejelere çykarylmagy Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň daşary döwletlere amala aşyrýan saparlarynda ylym-bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek baradaky ylalaşyklar hem subut edýär.

165ddab6101055.jpeg
3 aý ozal
Nazary mehanika – fizikanyň bölümidir

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň eziz Diýarymyzy gülledip ösdürmek babatda, halkyň durmuş hal ýagdaýyny gowulandyrmak babatda alyp barýan ýurt bähbitli syýasatlaryny gyşarnyksyz durmuşa geçirmek-de biz mugallymlaryň boýnunda örän uly jogapkärçilik durýar. Watanymyzyň söýesi bolan ylymly, bilimli, hünärli, zähmetsöýer ýaşlar onuň ýagty geljegi üçin zähmetlerini gaýgyrmaýarlar.

1655c84af7d54c.jpeg
6 aý ozal
Raýat awiasiýa pudagynyň rowaçly menzilleri

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda döwletimizde häzirki zaman ulag we kommunikasiýalar ulgamy batly depginler bilen ösdürilýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan ulag diplomatiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.

165d874aa0db19.jpeg
3 aý ozal
BAŞARJAŇ HÜNÄRMENLER ÝURDUŇ GELJEGIDIR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, ýaşlara döredilýän mümkinçilikleriň gerimi has-da giňeýär. Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlary netijesinde ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi röwşen geljegimiziň eýeleri bolan ýaşlaryň döredijilikli zähmet çekmegine uly mümkinçilikleri döredýär.

165389fba5a261.jpeg
7 aý ozal
ÝAŞ NESIL ÝURDUMYZYŇ YNAMLY GELEJEGIDIR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan we barha ösüşlere beslenýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem, elbetde, ýaşlar baradadyr. Bu ugurda ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýady hem pugtalandyrylyp, «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny röwşen geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesilleriň abadan, asuda durmuşda ýaşamagyna, okamagyna, zähmet çekmegine gönükdirilendir.

165cd00c80eb30.jpeg
3 aý ozal
Magtymguly Pyragy — adamzat kalbynyň şahyry

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylan ýylymyzyň dana Pyragynyň döredijiligini dünýä ýaýmakda ähmiýeti uludyr. Akyldar şahyryň döredijiligi diňe türkmen halkynyň däl-de, eýsem, dünýä halklarynyň çeper gymmatlygydyr, göz guwanjydyr.

161e140f8c856d.jpeg
7 aý ozal
SANLY ULGAM – GIŇ MÜMKINÇILIKLER

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimizi diwersifkasiýalaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

1657f523ad49b8.jpeg
5 aý ozal
Ýaşlar — aýdyň geljegimizi gurujylar

Ýaşlar — ýurduň geljegi, ýagty ertirlere bolan ynamymyz. Şoňa görä-de, bu günki gün ýurdumyzyň ygtybarly geljegini üpjün etmek üçin ylymly-bilimli, ýokary hünärli nesilleri terbiýelemek, ýaşlary ilhalar ynsanlar edip ýetişdirmek ugrunda yzygiderli alada edilýär. Olara döwrebap derejede bilim almaklary, ylym we döredijilik bilen meşgullanmaklary üçin ähli şertler döredilýär.

165dcbc05372ca.jpeg
3 aý ozal
BEÝIK IŞLERIŇ EÝÝAMY

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitaby bagtyýar türkmen ýaşlaryna ajaýyp sowgat boldy. Bu kitabyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ahyrynda geçirilen ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň dowam edýän günlerinde neşir edilmeginde-de uly many bar.

1657d423900c8e.jpeg
5 aý ozal
Informasion tehnologiýaly halkara awtomenzil

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen gurulýan – yklymlary we halklary birleşdirýän ýollaryň diňe bir biziň ýurdumyzyň däl, eýsem, tutuş dünýäniň ösüşli geljegine alyp barýandygy jedelsizdir.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.